This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Новини - 2005

обратно


22.11.2005

The Norsk Bijou Cattery would like to congratulate the new Destinguished Merit (DM) title to the GIC Lachesis av Bjornsletta (Tiffy) of the Hoejmarken's Cattery, Germany!!!

We are especially proud of that, because our boy IC D* Hoejmarken's Skjalm, JW contributed to the completing of this title becomming the fifth needed International Champion (IC)/Premior (IP) out of his mother!:) Congratulations Tiffy! Congratulations Katja!!!:)


Развъдник "Norsk Bijou" би желал да поздрави с новата титла "Destinguished Merit" (DM) - "Отличимо качество" GIC Lachesis av Bjornsletta (Tiffy), живееща в Развъдник "Hoejmarken's", Германия!!!

Ние сме особено горди с този факт, тъй като нашият котарак IC D* Hoejmarken's Skjalm, JW допринесе за завършването на тази титла, ставайки петото коте на майка си Международен Шампион (ІС)/Премиор (ІP)!:) Поздравления Тифи! Поздравления Катя!!!:)


21.11.2005

On the V & VI-th regular international FIFe shows in Sofia, Bulgaria, CH D* Hoejmarken's Skjalm, JW became the first male Norwegian Forest International Champion in the Balkan area!!! We are very proud of him!:) Congratullations!!!

Congratullations also to the first and the last CACE certificates for GIC NL* Hedda fra Walaskjalf, as from now on she will attend shows only from time to time and as a Veteran!:)


На V и VІ-тата редовна международна изложба на ФИФе в София CH D* Hoejmarken, JW стана първият мъжки Норвежки горски Международен шампион на Балканите!!! Поздравления!!!

Поздрави също и за първите и последни сертификати САСЕ - на GIC NL* Hedda fra Walaskjalf, тъй като тя вече ще се състезава само от време на време и то като Ветеран!


20.11.2005

Special congratullations to Mange Jordbaer Felis Ubatus, NFO n 09 (born on 08.09.2004, living in Serbia) and to her owner Slobodanka Kuzman for the super successful show carier start in the Open class - 09, becomming BIS for cat.II for both of the days on the FIFe International Shows in Sofia on 19-20.11.2005!!!

Специални поздравления на Mange Jordbaer Felis Ubatus, NFO n 09 (родена на 08.09.2004 г. и живееща в Сърбия) и нейния собственик Слободанка Кузман, за изключително успешния старт на изложбената й кариера в клас "Открит" - 09 като BIS за кат.ІІ и за двата дена на Международните изложби на ФИФе в София.


01.10.2005

Today, I was very pleasantly surprised – The very first kitten sold from the cattery (from the Litter A) – Alvin Norsk Bijou, NFO n 09 23 – is now an American citizen and lives in Florida, USA with his human family!:) Thus, he became the first Bulgarian kitten of the breed exported to live abroad and I am very proud of him! Let him be healthy and very happy there! (Especially during his favorite walks on a leash).

Днес бях изключително приятно изненадан – Първото продадено коте от котило А на развъдника – Alvin Norsk Bijou, NFO n 09 23 – вече е американски гражданин и живее със семейството си във Флорида, САЩ!:) Така той става първото българско коте от породата, изнесено да живее в чужбина и съм много горд с него! Да е жив, здрав и много щастлив там! (Особено при любимите си разходки на каишка).


26.09.2005

The second Norwegian Forest Cats cattery on the Balkans has been registered under NFFe and FIFe in Bulgaria. Here are the cats of the Truened Cattery who are expecting their first litter in winter 2006.

През 2005 г. в България беше регистриран към НФФе и ФИФе вторият развъдник за норвежки горски котки на Балканския полуостров - развъдник "Truened". Представяме ви котките от развъдника, които в началото на 2006 г. очакват първото си котило.


18.09.2005

On the today's birthday of the cattery owner, IC NL* Hedda fra Walaskjalf received her sixth CAGCIB from a third country (in Velika Gorica, Croatia) and managed to reach the top of her show potentials – she became the first FIFe Grand International Champion (GIC) in Bulgaria!!! Congratulations!!! We do hope that soon she will become a mother of many champions!;-)

На днешния рожден ден на собственика на развъдника, IC NL*Hedda fra Walaskjalf се сдоби с нужния и шести CAGCIB от трета държава (във Велика Горица, Хърватия) и успя да достигне тавана на възможностите си – стана първият за България Гранд международен шампион (GIC) на ФИФе!!! Честито!!! Очакваме скоро да стане и майка на шампиони!;-)


17.09.2005

We are very happy to inform all fanciers of the Norwegian Forest Cats breed that D* Hojmarken's Skjalm, JW received today his third CAC and became a Champion (CH) and a TV star in Velika Gorica, Croatia, where an International FIFe show was held!!! Lots of good luck for the future!!!:-)))

Много сме щастливи да информираме всички любители на породата Норвежка горска котка, че D*Hojmarken's Skjalm, JW получи днес своя трети САС и стана вече Шампион (СН) и телевизионна звезда във Велика Горица, Хърватия, където се провежда международна изложба на ФИФе!!! Много успехи и за в бъдеще!!!:-)))


15.05.2005

On his 10-months Birthday, D*Hoejmarken's Skjalm, JW presented himself on the FIFe international shows in Lodz, Poland for first time in open class and won his first certificates. Please, for more have a look at the Show results section. (And soon in the Gallery section)

На своя рожден ден за навършване на 10 месеца D*Hoejmarken's Skjalm, JW се представи за първи път в открит клас на международните изложби на ФИФе в Лудж, Полша и спечели първите си сертификати. За повече информация, моля погледнете секция “Резултати от изложби”. (А скоро и в секция “Галерия”)


28.03.2005

At the International FIFe Cat Show in Sofia, Bulgaria on 26.03.2005 D* Hoejmarken's Skjalm added to his name his first and for life title Junior Winner (JW), as he collected 5 Best in Shows (BIS). According to the FIFe rules this title will remain as part of his name for ever! This happens to a kitten, part of a Bulgarian cattery, for first time – not only for Norwegian Forest Cats, but among all breeds over here!:-)

На международната ФИФе изложба на котки в София на 26.03.2005 D* Hoejmarken's Skjalm прибави към името си първата и пожизнена титла Junior Winner (JW) - Младши победител, тъй като събра 5 пъти наградата “Бест ин шоу” (BIS). Според правилата на ФИФе тази титла остава като част от името му завинаги! Това се случва за първи път на коте, собственост на български развъдник, не само за Норвежки горски котки, а за всички породи!:-)


02.02.2005

We are proud to announce that in the traditional Skogkatt of the year 2004 competition our boy D*Hoejmarken's Skjalm is sharing the 10-th place together with two other kittens. This is due to his excellent results on the shows when he was just a kitten between 3 and 5 months! This success is the first one for a Bulgarian kitten at all!

Горди сме да обявим, че в традиционния конкурс Скогкатт (норвежка горска) на годината за 2004-та година, нашия младеж D*Hoejmarken's Skjalm поделя 10-то място заедно с още две други котета. Това се дължи на неговото отлично представяне на изложбите още като коте на 3 до 5 месеца! Този успех е първи по рода си за българско коте!!!


29.11.2004

At the International FIFe Cat Show in Belgrad, Serbia & Cerna Gora on 28.11.2004 CH NL* Hedda fra Walaskjalf received her third CACIB and became an FIFe International Champion (IC). Congratulations!:-)

На международната ФИФе изложба на котки в Белград, Сърбия на 28.11.2004 CH NL* Hedda fra Walaskjalf получи своя трети CACIB и стана Mеждународен шампион на ФИФе (IC) . Честито! :-)


обратно