This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Новини - 2006

обратно


18-19.11.2006

We had a very successful show weekend in Sofia and we got some new titles!:-) So, Congratullations to the new:
- IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus our friend, living in Serbia;
- CH Barny Norsk Bijou - the first Champion out of our cattery;
- CH Hinto fra Walaskjalf and CH Ummagumma fra Walaskjalf - our friends from Truened Cattery.

През изминалия уиикенд имахме много успешно участие на изложбите в София и постигнахме нови титли!:-) Така че, Поздравления за новите:
- IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus - наша приятелка, живееща в Сърбия;
- CH Barny Norsk Bijou - Първият Шампион, роден в нашия развъдник;
- CH Hinto fra Walaskjalf и CH Ummagumma fra Walaskjalf - нашите приялети от Развъдник "Truened".


28-29.10.2006

We are extremely happy to brag that Bulgarian Norwegian Forest Cats were the first participants from Bulgaria to FIFe World Winner Shows - in Maastricht 2006, the Netherlands. Although the participation was unpretentious, all of our participants can say that they are A-graders!:-) The biggest success had Bergansius Rameses, JW, who got the only certificate for Bulgaria – his 3-rd CAC, thus becoming a Champion! Congratulations! A big success was also achieved by Eleonora van de Grieghof, who managed to beet in class 12, group 6, 4 female kittens from famous catteries from Switzerland, Danmark, Finland and Italy and at the end lost BIV in competition to a really nice cream blotched male kitten. Unfortunately, GIC Hoejmarkens Skjalm, JW had a bad luck and after the stress from escaping the judge’s cage he couldn’t persuade the judge to award him the highest certificate he was competing for. Bijou-Becky Truened fell into a severe competition with another two beautiful female kittens and deservedly remained 3-rd.
But, none of this would be possible to happen without the kind help of our great friend and support – Mrs. Judith Zuuerveld, with whom we had unforgettable days in Netherlands!!! Thank you so much, Judith! Big “Thank you!” for the hospitality and help goes also to our new friends – Mrs. Gabrielle Amsterdam and Mrs. Irma Scheffer, as well as to Gerlofsma’s family! Thank you all, guys - it's such a pleasure to know you all!!!:-)

Изключително сме щастливи да се похвалим, че българските Норвежки горски котки бяха първите участници от България на Световна изложба на ФИФе - в Маастрихт 2006, Нидерландия. Въпреки скромното си участие, всички могат да се похвалят, че са отличници. По-подробна информация може да бъде прочетена тук. Най-голям успех имаше Bergansius Rameses, JW, който получи единственият сертификат за България – своя трети САС и стана Шампион! Честито! Голям беше и успехът на Eleonora van de Grieghof, която успя да се пребори в клас 12, група 6 с още 4 женски котета от елитни развъдници в Швейцария, Дания, Финландия и Италия и изпусна BIV за малко в конкуренция с красиво мраморно кремаво коте. GIC Hoejmarkens Skjalm, JW, за съжаление нямаше късмет и след стреса от бягство от клетката не можа да убеди съдията да му даде най-високия сертификат, за който се бореше. Bijou-Becky Truened попадна на жестока конкуренция с две прекрасни котки и заслужено остана трета.
Всичко това, обаче, нямаше да бъде възможно без любезното съдействие и помощ на нашата голяма приятелка и подкрепа – г-жа Джудит Цуурвелт, с която прекарахме незабравими дни в Нидерландия!!! Огромни благодарности, Джудит! Също така много благодарим за гостоприемството и помощта на новите ни приятели – г-жа Габриеле Амстердам и г-жа Ирма Шефер, както и на семейство Герлофсма! Благодаря ви, приятели!!!:-)


02.10.2006

BG* Bonifatius Truened became the first Bulgarian NFO-export to Romania! Now, he lives with Sandra Anca in Bucharest! Congratulations!!! He also participated at his first shows together with some of his brothers and sisters and they were even nominated for BIS-litter! He is a very promissing boy!

BG* Bonifatius Truened стана първото българско норвежко коте, изнесено в Румъния! Сега живее със Сандра Анка в Букурещ! Поздравления!!! Той също така взе участие и в първите си изложби заедно с някои от братята и сестрите си и те дори бяха номинирани за Бест ин шоу-котило! Той е едно много обещаващо коте!


25.09.2006

At last - my new girl Eleonora van de Grieghof has arrived to my home!!! She is the best addition to our cattery plans and we beleive in her and her breeders very much!!!:-) She already got friends with our boy Skjalm!:-) Thank you very much Hennie and Gerlof Gerlofsma, NL, for letting her live with me!!! She is such a sweet little girl!!! THANKS YOU!!!

Най-сетне - новото ми момиче Eleonora van de Grieghof пристигна у дома!!! Тя е най-доброто попълнение към плановете на развъдника и ние вярваме в нея и нейните развъдчици!!!:-) Тя вече се сприятели с нашия Skjalm!:-) Големи благодарности на семейство Хени и Герлоф Герлофсма от Нидерландия за това, че позволихте тя живее с нас!!! Какво сладко малко момиче!!! БЛАГОДАРЯ ВИ!!!


07.09.2006

It is with a great pleasure to announce the registration of the third NFO-cattery in Bulgaria - Rossitsa Cattery for Mrs. Rusalina Mancheva, Vice-president of the NFC "Semilonghairs - Norwegian Forest Cat"!!! Congratulations, Rusalina and lots of success from now on!!!:-)

С огромно удоволствие обявяваме регистрацията на третия развъдник за норвежки горски котки - Развъдник "Rossitsa" на името на г-жа Русалина Манчева, Заместник-председател на НФК "Полудългокосмести - Норвежка горска котка"!!! Честито, Русалина и много успехи занапред!!!:-)


27.05.2006

At the annual General Assembly 2006 of FIFe in Rome Bulgaria became a full member of FIFe through the National Federation of Felinology! Thus, a more than 10-years dream came true! Congratulations!!! This is our federation, where our club and our cattery belongs! We are very proud to be FIFe and NFFe member!!!

На годишната Генерална асамблея 2006 на ФИФе в Рим България беше приета за пълноправен член на ФИФе чрез Националната федерация по фелинология! Така една повече от десетгодишна мечта стана реалност! Честито!!! Това е нашата федерация, към която нашият клуб и нашият развъдник принадлежат! Горди сме да бъдем член на ФИФе и на НФФе!!!


22.05.2006

On 22-nd of May, the second litter (Litter B) of the Truened Cattery of 7! kittens was borne for less than 2 hours!!! Congratullations!!! We hope they gonna bring happyness to 7 new homes!!!:-)

На 22-ри май се роди второто котило (Котило В) в Развъдник "Truened", състоящо се от 7! котета!!! Честито!!! Надяваме се, че те ще донесат много радост в 7 нови дома!:-)


14.05.2006

With great pleasure we announce that IC D* Hoejmarken's Skjalm, JW became at the shows in Velika Gorica, Croatia the first Bulgarian NFO male Grand International Champion (GIC) (and second NFO GIC after our Hedda)! Also Bergansius Rameses, JW did well winning both days BIS and the second day BOB kitten II!!!
None of these would be possible without the great help of our friends from Romania - Bev & Alex Elian - THANKS A LOT!!!

С огромно удоволствие съобщаваме, че IC D* Hoejmarken's Skjalm, JW на изложбите във Велика Горица, Хърватия стана първият норвежки котарак в България постигнал титлата Гранд международен шампион (GIC) (и втора норвежка след нашата Hedda)! Също така Bergansius Rameses, JW се представи отлично като спечели и двата дена BIS а втория ден и BOB kitten II!
Обаче, нищо от това не би било възможно без огромната помощ от нашите приятели от Румъния - Бев и Алекс Елиан - ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ!!!


13.05.2006

BG*Aaron-Angy Truened became the first Bulgarian NFO-export! Now, he lives with Hrvoje Golbic in Zagreb, Croatia! Congratulations!!! He also participated at his first shows and even got a nomination for BIS! He is a very promissing boy!

BG*Aaron-Angy Truened стана първото българско норвежко коте, изнесено в чужбина! Сега живее с Хървоие Голубич в Загреб, Хърватия! Поздравления!!! Той също така взе участие и в първите си изложби и дори беше номиниран за Бест ин шоу! Той е едно много обещаващо коте!


03.04.2006

At the second day of the Bucharest FIFe shows Bergansius Rameses, following the steps of his father and of Skjalm, became the second Norwegian Forest kitten in Bulgaria that managed to get the title of Juniour Winner (JW)! Congratulations! Great success!!!

На втория ден от изложбите на ФИФе в Букурещ Bergansius Rameses, следвайки стъпките на баща си и на Skjalm, стана второто Норвежко горско коте в България, което успя да достигне титлата "Младши победител" (JW)! Честито! Голям успех!!!


25/26.03.2006

It was the greatest pleasure to have as our guest in Sofia during the last show weekend, Mrs. Judith Zuurveld from the Netherlands!!! She brought us the sweetest white odd-eyed male I have ever seen - Bergansius Rameses!!! TAHNK YOU SO MUCH, JUDITH!!!
This weekend was VERY successful also for Ummagumma & Hinto fra Walaskjalf from the Truened Cattery and for Barny Norsk Bijou who got their first certificates CAC!!! Cangratulations to all!!!
Of course, not to forget the Best in Show Veteran for both days - GIC Hedda fra Walaskjalf and BIS category II both days - IC Hoejmarken's Skjalm, JW, who got his first CAGCIB's! Congrats!!!

За нас беше огромно удоволствие гостуването в София на г-жа Джудит Цуурвелд от Нидерландия!!! Тя ни донесе най-сладкото бяло с различни очи момче, което някога съм виждал - Bergansius Rameses!!! МНОГО БЛАГОДАРНОСТИ, ДЖУДИТ!!!
Този уиикенд беше МНОГО успешен и за Ummagumma & Hinto fra Walaskjalf от Развъдник Truened, а както и за Barny Norsk Bijou, които спечелиха своите първи сертификати САС!!! Честито!
Разбира се, да не забравяме Best in Show Ветеранът и за двата дни GIC Hedda fra Walaskjalf и BIS категория II и двата дни - IC Hoejmarken's Skjalm, JW, който получи и първите си CAGCIB-и! Честито!!!


16/17.01.2006

On 16-th of January, in the afternoon, the first litter (Litter A) of the Truened Cattery started to be borne!!! And... on the evening of 17-th of January finished!!!:-) Congratullations!!!

Следобеда на 16-ти януари първото котило (Котило А) в Развъдник "Truened" започна да се ражда!!! И... на 17-ти вечерта приключи раждането!!!:-))) Честито!!!


За дори повече отминали новини моля проверете тук!

обратно