This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Новини - 2008

обратно


17.11.2008

At our regular Autumn shows in Sofia, we had a big participation - together with Rossitsa Cattery!:) Both days our litters were competing for best litter and both days the younger kittens from Rossits's Litter A became BIS-Litter in cat.II.! Congratulations to my best friend Rusalina Mancheva!!!
We are also very proud of our "old" Lady GIC Hedda fra Walaskjalf, for her new start of her show carrier - once again, but now as a neuter - she became both days BIS-Neuter! Congratulations for our sweet love - Hedda and to her breeder, Caroline de Jonge!!!
Our younger generation '2007 - Casanova, Daisy Diva and Diamond Shine - all got their first certificates (CAC) both days - and BG* Diamond Shine Norsk Bijou was also nominated the second day!!!
Our youngest '2008 generation - Escalibur and Evelinne Hedda - also competed well, and our girl BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou was nominated both days!!!:)
And last, but not least, it was again a great success for our boy's EC Hoejmarken's Skjalm, JW first kittens, who are firmly walking in his steps - IC RS* Gallinagos Zero Zero Seven (Bond) became GIC and his sister CH RS* Gallinagos Zillion to One became IC! They both became BIV and were nominated - both days! Big congratulations to their breeder and colleague Slobodanka Kuzman, as well as to Bond's owner Ognyan!!!

На редовните ни есенни изложби в София взехме голямо участие, съвместно с Развъдник "Росица"!:) И двата дена нашите котила се състезаваха за най-добро котило, и двата деня по-младите котета от Rossits's Litter A достигнаха титлата BIS-котило в кат.II.! Поздравления за мойта най-добра приятелка Русалина Манчева!!!
Също така сме много горди с нашата "възрастна" Дама GIC Hedda fra Walaskjalf, за отличният й нов старт на нейната изложбена кариера - отново, но вече като кастрат - тя стана и двата дена BIS-Neuter! Congratulations for our sweet love - Hedda and to her breeder, Caroline de Jonge!!!
От по-младото ни поколение '2007 - Casanova, Daisy Diva и Diamond Shine - всички получиха първите си сертификати (CAC) и двата дни - и BG* Diamond Shine Norsk Bijou беше и номиниран през втория ден!!!
Най-младото ни поколение '2008 - Escalibur и Evelinne Hedda - също се състезавахе добре, като нашето момиче BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou беше номинирана и двата дена!!!:)
И накрая, но не на последно място, отново бе огромен успехът за първите деца на нашия красавец EC Hoejmarken's Skjalm, JW, които твърдо вървят по неговите стъпки - IC RS* Gallinagos Zero Zero Seven (Bond) стана GIC, а неговата сестра CH RS* Gallinagos Zillion to One стана IC! Също така и двамата постигнаха BIV, както и бяха номинирани - и двата дни! Огромни поздравления за техния развъдчик Слободанка Кузман, както и за собственикът на Бонд - Огнян!!!


07.10.2008

During this last month, September, our kittens from Litter E took part in their first shows!!!
In Belgrade they were nominated as a litter both days and BG* Escalibur Norsk Bijou also got nominated the first day!
During our first shows in Russia, at the Supercat's shows in Moscow, our Escalibur and Hedda-junior charmed the judges and even our BG* Evelinne Hedda (Junior) Norsk Bijou was nominated the second day!!!

През последния месец, септември, нашите котета от Котило E взеха участие в техните първи изложби!!!
В Белград те бяха номириани като котило и двата дена, а BG* Escalibur Norsk Bijou беше също номиниран през първия ден!
По време на първите ни изложби в Русия, на изложбите на клуб Supercat's в Москва, нашите участници - Escalibur и Hedda-junior, очароваха съдиите и дори нашата BG* Evelinne Hedda (Junior) Norsk Bijou беше номинирана втория ден!!!:)


15.08.2008

Congratulations to our friends from Rossitsa Cattery for their first litter from our boy Skjalm and Becky!!! The sweet babies are 4 - 3 sons and 1 daughter, of which 3 red and 1 black tabby - all with white!!! Congratulations to Rusalina Mancheva, the owner of the cattery!!!:)

Поздравления за нашите приятели от Развъдник "Росица" за тяхното първо котило от нашия мъжки, Скялм и Беки!!! Сладките бебоци са 4 - 3 сина и 1 дъщеря, от които 3 червени и 1 черно - всичките с бяло!!! Поздравления за Русалина Манчева, собственикът на развъдника!!!:)


01.05.2008

We are happy to announce that our Е-litter came to this world - just a day before the 10-th anniversary of Mom Hedda and a day after the Easter in Bulgaria! And with the surprizing increase of the number in the litter - 5 kittens, instead of 4!!!:-) This is the first litter of Rammy and the last one of Hedda - 2 of the most titled cats in Bulgaria!:-)

Щастливи сме да обявим, че нашето Котило E се появи на бял свят - едва ден преди 10 годишнината на мама Хеда и ден след Великден в България! И то с учудващ за Хеда увеличен брой котета - 5, вместо обичайните 4!!!:-) Това е първото котило на Рами и последното на Хеда - 2 от най-титулованите котки в България!:-)


02.04.2008

Congratulations to our silver tabby girl, CH Vogts Villa's Carlotta for achieving the title IC of FIFe at our shows in Sofia - THANK YOU Gabrielle Amsterdam for trusting her to me!!!
Also, EC Bergansius Rameses, JW and our youngest girl BG* Daisy Diva Norsk Bijou were nominated both days!
Congratulations also go for the new title of our Skjalm's first son, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond - an IC of FIFe, becoming both days BIV & BIS!!! Congratulations to his owner Ognyan Nikolov and, of course to Bobana & Dushko!!!:)

Поздравления за нашето женско сребристо таби, CH Vogts Villa's Carlotta за достигането на титлата IC на ФИФе на нашите изложби в София - БЛАГОДАРЯ ти, Габриеле Амстердам за това, че ми се довери да ми я повериш!!!
Също така, EC Bergansius Rameses, JW и най-младото ни момиче BG* Daisy Diva Norsk Bijou бяха номинирани и двата дена!
Поздравления също и за първородния син на нашия мъжки, Скялм за постигнатата нова титла, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond - IC на ФИФе, ставайки и двата дена BIV & BIS!!! Поздравления за неговия стопанин, Огнян Николов и, разбира се, за Бобана & Душко!!!:)


09.03.2008

Congratulations to our Skjalm's first son, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond for his first title as adult, achieved in Zagreb's shows this weekend - a CH of FIFe and to his mother IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus for becoming GIC!!! Congratulations to Bobana & Dushko for the results of both and to Bond's owner Ognyan!!!:)

Поздравления за първородния син на нашия мъжки, Скялм - RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond за неговата първа титла като възрастен, постигната на изложбите в Загреб този уийкенд - CH на ФИФе и за майка му IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus за това, че стана GIC!!! Поздравления за Бобана и Душко за резултатите и на двамата, както и за собственика на Бонд, Огнян!!!:)


02.02.2008

We are very happy to announce that our Skjalm's first son, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond, shares the 13-th place among the 20 best show NFO kittens in FIFe for 2007 at the Skogkatt-of-the-year annual competition!!! Congratulations to his owner Ognyan Nikolov and his breeders, Bobana and Dushko!!!:)

Много сме щастливи да обявим, че първородният син на нашия мъжкар Скялм, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond, дели 13-тото място сред 20-те най-добри изложбени норвежки горски котета на ФИФе за 2007 г. в ежегодното състезание Skogkatt-of-the-year - Норвежка горска на годината!!! Поздравления за собственика му, Огнян Николов и за неговите развъдчици, Бобана и Душко!!!:)


За повече отминали новини моля проверете тук!