This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Norsk Bijou Cattery

News - 2008

back


17.11.2008

At our regular Autumn shows in Sofia, we had a big participation - together with Rossitsa Cattery!:) Both days our litters were competing for best litter and both days the younger kittens from Rossits's Litter A became BIS-Litter in cat.II.! Congratulations to my best friend Rusalina Mancheva!!!
We are also very proud of our "old" Lady GIC* Hedda fra Walaskjalf, for her new start of her show carrier - once again, but now as a neuter - she became both days BIS-Neuter! Congratulations for our sweet love - Hedda and to her breeder, Caroline de Jonge!!!
Our younger generation '2007 - Casanova, Daisy Diva and Diamond Shine - all got their first certificates (CAC) both days - and BG* Diamond Shine Norsk Bijou was also nominated the second day!!!
Our youngest '2008 generation - Escalibur and Evelinne Hedda - also competed well, and our girl BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou was nominated both days!!!:)
And last, but not least, it was again a great success for our boy's EC Hoejmarken's Skjalm, JW first kittens, who are firmly walking in his steps - IC RS* Gallinagos Zero Zero Seven (Bond) became GIC and his sister CH RS* Gallinagos Zillion to One became IC! They both became BIV and were nominated - both days! Big congratulations to their breeder and colleague Slobodanka Kuzman, as well as to Bond's owner Ognyan!!!

На редовните ни есенни изложби в София взехме голямо участие, съвместно с Развъдник "Росица"!:) И двата дена нашите котила се състезаваха за най-добро котило, и двата деня по-младите котета от Rossits's Litter A достигнаха титлата BIS-котило в кат.II.! Поздравления за мойта най-добра приятелка Русалина Манчева!!!
Също така сме много горди с нашата "възрастна" Дама GIC* Hedda fra Walaskjalf, за отличният й нов старт на нейната изложбена кариера - отново, но вече като кастрат - тя стана и двата дена BIS-Neuter! Congratulations for our sweet love - Hedda and to her breeder, Caroline de Jonge!!!
От по-младото ни поколение '2007 - Casanova, Daisy Diva и Diamond Shine - всички получиха първите си сертификати (CAC) и двата дни - и BG* Diamond Shine Norsk Bijou беше и номиниран през втория ден!!!
Най-младото ни поколение '2008 - Escalibur и Evelinne Hedda - също се състезавахе добре, като нашето момиче BG* Evelinne Hedda Norsk Bijou беше номинирана и двата дена!!!:)
И накрая, но не на последно място, отново бе огромен успехът за първите деца на нашия красавец EC Hoejmarken's Skjalm, JW, които твърдо вървят по неговите стъпки - IC RS* Gallinagos Zero Zero Seven (Bond) стана GIC, а неговата сестра CH RS* Gallinagos Zillion to One стана IC! Също така и двамата постигнаха BIV, както и бяха номинирани - и двата дни! Огромни поздравления за техния развъдчик Слободанка Кузман, както и за собственикът на Бонд - Огнян!!!


07.10.2008

During this last month, September, our kittens from Litter E took part in their first shows!!!
In Belgrade they were nominated as a litter both days and BG* Escalibur Norsk Bijou also got nominated the first day!
During our first shows in Russia, at the Supercat's shows in Moscow, our Escalibur and Hedda-junior charmed the judges and even our BG* Evelinne Hedda (Junior) Norsk Bijou was nominated the second day!!!

През последния месец, септември, нашите котета от Котило E взеха участие в техните първи изложби!!!
В Белград те бяха номириани като котило и двата дена, а BG* Escalibur Norsk Bijou беше също номиниран през първия ден!
По време на първите ни изложби в Русия, на изложбите на клуб Supercat's в Москва, нашите участници - Escalibur и Hedda-junior, очароваха съдиите и дори нашата BG* Evelinne Hedda (Junior) Norsk Bijou беше номинирана втория ден!!!:)


15.08.2008

Congratulations to our friends from Rossitsa Cattery for their first litter from our boy Skjalm and Becky!!! The sweet babies are 4 - 3 sons and 1 daughter, of which 3 red and 1 black tabby - all with white!!! Congratulations to Rusalina Mancheva, the owner of the cattery!!!:)

Поздравления за нашите приятели от Развъдник "Росица" за тяхното първо котило от нашия мъжки, Скялм и Беки!!! Сладките бебоци са 4 - 3 сина и 1 дъщеря, от които 3 червени и 1 черно - всичките с бяло!!! Поздравления за Русалина Манчева, собственикът на развъдника!!!:)


01.05.2008

We are happy to announce that our Е-litter came to this world - just a day before the 10-th anniversary of Mom Hedda and a day after the Easter in Bulgaria! And with the surprizing increase of the number in the litter - 5 kittens, instead of 4!!!:-) This is the first litter of Rammy and the last one of Hedda - 2 of the most titled cats in Bulgaria!:-)

Щастливи сме да обявим, че нашето Котило E се появи на бял свят - едва ден преди 10 годишнината на мама Хеда и ден след Великден в България! И то с учудващ за Хеда увеличен брой котета - 5, вместо обичайните 4!!!:-) Това е първото котило на Рами и последното на Хеда - 2 от най-титулованите котки в България!:-)


02.04.2008

Congratulations to our silver tabby girl, CH Vogts Villa's Carlotta for achieving the title IC of FIFe at our shows in Sofia - THANK YOU Gabrielle Amsterdam for trusting her to me!!!
Also, EC Bergansius Rameses, JW and our youngest girl BG* Daisy Diva Norsk Bijou were nominated both days!
Congratulations also go for the new title of our Skjalm's first son, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond - an IC of FIFe, becoming both days BIV & BIS!!! Congratulations to his owner Ognyan Nikolov and, of course to Bobana & Dushko!!!:)

Поздравления за нашето женско сребристо таби, CH Vogts Villa's Carlotta за достигането на титлата IC на ФИФе на нашите изложби в София - БЛАГОДАРЯ ти, Габриеле Амстердам за това, че ми се довери да ми я повериш!!!
Също така, EC Bergansius Rameses, JW и най-младото ни момиче BG* Daisy Diva Norsk Bijou бяха номинирани и двата дена!
Поздравления също и за първородния син на нашия мъжки, Скялм за постигнатата нова титла, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond - IC на ФИФе, ставайки и двата дена BIV & BIS!!! Поздравления за неговия стопанин, Огнян Николов и, разбира се, за Бобана & Душко!!!:)


09.03.2008

Congratulations to our Skjalm's first son, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond for his first title as adult, achieved in Zagreb's shows this weekend - a CH of FIFe and to his mother IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus for becoming GIC!!! Congratulations to Bobana & Dushko for the results of both and to Bond's owner Ognyan!!!:)

Поздравления за първородния син на нашия мъжки, Скялм - RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond за неговата първа титла като възрастен, постигната на изложбите в Загреб този уийкенд - CH на ФИФе и за майка му IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus за това, че стана GIC!!! Поздравления за Бобана и Душко за резултатите и на двамата, както и за собственика на Бонд, Огнян!!!:)


02.02.2008

We are very happy to announce that our Skjalm's first son, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond, shares the 13-th place among the 20 best show NFO kittens in FIFe for 2007 at the Skogkatt-of-the-year annual competition!!! Congratulations to his owner Ognyan Nikolov and his breeders, Bobana and Dushko!!!:)

Много сме щастливи да обявим, че първородният син на нашия мъжкар Скялм, RS* Gallinagos Zero Seven Seven - Bond, дели 13-тото място сред 20-те най-добри изложбени норвежки горски котета на ФИФе за 2007 г. в ежегодното състезание Skogkatt-of-the-year - Норвежка горска на годината!!! Поздравления за собственика му, Огнян Николов и за неговите развъдчици, Бобана и Душко!!!:)


For more old news, please, clik here!